شجاع الدین شفا مشاور فرهنگی شاه رئیس دفتر فرح پهلوی و رئیس انجمن شاهنشاهی فلسفه با داشتن نقش های بسیار کلیدی (به شهادت وب سایت خانوادگی اش) در تغییر  فرمایشی و ناگهانی تقویم هجری به شاهنشاهی و ایجاد جشنهای ۲۵۰۰ ساله که هردو نقطه  عطف های قابل تاملی در جدایی مردم از حکومت بودند در خارج از کشور به جای انتقاد از خود به جدایی سازی های مذهبی از تاریخ ۱۴ قرن گذشته پرداخت

در این کتاب با قدرت تمام به همه ادیان ابراهیمی بخصوص اسلام حمله کرد و همه پیامبران را شیاد و جنایتکار و دروغگو خواند و نظریاتی یکطرفانه و مغرضانه را بعنوان حقایقی تاریخی مطرح کرد

 پس از دست دادن آنچه برایش همه عمر سخت کار کرده بود نوشتن “تولدی دیگر” آنهم در پاریس نه شجاعت زیادی میخواست و صدالبته که وی کسی را هم شفا نداد و خیلی ها را هم در گمراهی کینه توزی و تعصب خود بیمار کرد

همان اندازه که ما به هندی ها بابت حمله نادرشاه افشار بدهکار هستیم اعراب امروز هم برای حمله چهارده قرن  قبل اجداد خود به اجداد ما

نه آنها در انتخاب همسایه بودن با ما نقشی داشته اند و نه ما در انتخاب آنها و اگر کسی خود را برتر ببیندحتما برای خود و دیگران مشکل ایجادخواهد کرد