بنام خداوند بخشنده مهربان

ستایشت میکنیم ای پرودگار جهانیان

بخشنده مهربان

مالک روز دین

فقط تو را بندگی میکنیم و فقط از تو یاری می جوییم

ما را براه مستقیم هدایت فرما

راه آنان که نعمت داده ای, نه آنان که مورد خشم تواند, و نه گمراهان

هفت جمله ساده ولی …کجا همطراز با کل یا بقیه قرآن؟
 در سوره حجرات ۱۵- آیه ۸۷:….وبراستی به تو هفت تایی تکراری یا پیوسته و قرآن بزرگ را عطا کردیم
.  تنها سوره قرآنی است که کل و تمامیت آیه ها (جمله ها)  آن از سوی بشربه سوی خداست. آیات نیایشی در لابلای قرآن بزرگ(بقیه قرآن) فراوانند ولی این سوره بتنهایی و در تمامیت آن نیایش بشر بسوی خداست
 در این هفت عبارت از آنجا که هیچ گونه صحبتی از هیچ پیغمبر و هیچ دین خاصی در کار نیست میتواند نیایش مشترکی باشد برای همه خداپرستان و آنان که به رستاخیز اعتقاد دارند. هیچ بشرخداپرست با هیچ آئینی وجود ندارد که با قسمتی از آن مخالف باشد و هیچ  پلورالیستی نیست که از دعای کاملا پلورالیستی پایانی اش هم برای همگان (و نه فقط عده ای!) لذت نبرد
برای ما ایرانیها اسم این سوره (فاتحه) شاید بغلط مصطلح مترادف با ختم و یادبود برای گذشتگان باشد ولی اسم “فاتحه”. بمعنای شروع است.
 یک راه هدایت با اعتقاد به همین سوره که شامل دو اصل اعتقادی لازم برای رستگاری (خدا و رستاخیز) است و راه دیگر در بقیه قرآن در راهنمایی پرهیزکاران در مناسک و مراسمی که نهایتا به انجام کار نیک (انفاق. بخشش مردمان…) بیانجامد.

 

! نمونه ای از تبلیغات رایج روز

تکراری ترین هفت عبارت دنیا…؟

 سبع من المثانی= هفت تایی که مثل ثانیه شمار همیشه در تکراره…مثانی هم ریشه با ثانیه…. یکی پس از دیگری

زیرا بخشی از نماز پرهیزکارانی است که بخواهند تماس مرتب پنجگانه در شبانه روز خود را حفظ کنند.ت.

در هر لحضه در نقطه ای از زمین طلوع آفتاب و در نقطه ای از زمین غروب آفتاب و در نقاطی دیگر وقت نماز ظهر و عصر و عشاست …و پنج دلیل و هنگام نماز در هر لحضه همراه با هر نمازی این هفت آیه در حداقل یکبار – گاهی تا چهار بار در هر نمازی این سوره در حال تکرار است.