بررسی دو رویداد تاریخی در دوران ما

سینما رکس آبادان تابستان 1357
خود سوزی شاعر و نویسنده برای اعتراض به سفرخامنه ای به نیویورک

خودی و نا خودی حتی در قتل؟
خامنه ای میرفت نیویورک. این مرحوم با قرار قبلی در لوس آنجلس با همکاری رفقا در لوس آنجلس بنابود بود اکسیون سیاسی برگزار کنه
بخشش برادرانه و رفیقانه برای “خودی ها”؟
از این جور قتل ها در اروپا هم داشته ایم بخصوص در میان گروه های خشونت طلب.. چه راستی. چه چپی

Pin It on Pinterest