با 15:87 یک طرف راه هدایت تنها پذیرش هفت تایی تکراری است که طبیعتا هیچ خداشناسی منکر محتوای آن نیست و طرف دیگر و بقیه قرآن راهنمایی است برای پرهیزکاران

بنام خداوند بخشنده مهربان

ستایشت میکنیم ای پرودگار جهانیان

بخشنده مهربان

مالک روز دین

فقط تو را بندگی میکنیم و فقط از تو یاری می جوییم

ما را براه مستقیم هدایت فرما

راه آنان که نعمت داده ای, نه آنان که مورد خشم تواند, و نه گمراهان

 همین هفت جمله کوتاه شامل هر دو اصل اعتقادی لازم (خدا و رستاخیز) برای بهشت موعود است و بقیه قرآن پیامی است مفصل تر با جزئیاتی بیشتر در راهنمایی پرهیزکاران

 فقط پرهیزکاران نیستند که به بهشت میروند بلکه همه معتقدان به خدا و رستاخیز که کار نیک انجام میدهند
در همین زمینه: صفحه کار نیک و در صدر آن انفاق به زیردستان-انگلیسی

  تکراری ترین هفت عبارت دنیا نیست؟

 سبع من المثانی= هفت تایی که همیشه در حال تکراراست. یکی پس از دیگری مثل ثانیه ها

 اسمی دروغین یا کاملا حقیقی و منطبق بر واقیعت موجود روز؟

هر لحضه در نقطه ای از زمین طلوع آفتاب و در نقطه ای دیگر غروب آفتاب. در سه نقطه دیگر اوقات نیایش های عصر مغرب و عشا در شبانه روز است

 با نگاهی به کره زمین این سوره دائما در حال تکرار توسط نمازگزاران در هرلحضه ای از زمان است

اسم آن هفت تایی تکراری “سبع من المثانی” اسمی کاملا واقعی و حقیقی است

اعتقاد به مضمون این هفت آیه به همراه انجام کار نیک در قرآن موجب رستگاری و عاقبت به خیری است

در قرآن پس از اعتقاد به خدا و رستاخیز که در همه ادیان مشترک است انجام کار نیک تعیین کننده سرنوشت پس از مرگ است و نه اعتقاد به شخص و یا مذهب و راه خاصی

 اولین سوره قرآن و تنها سوره که تمامیت آن از سوی بشربه سوی خداست. بقیه قرآن هدایتی از سوی خدا به بشر.

 در این هفت عبارت از آنجا که هیچ گونه صحبتی از هیچ پیغمبر و هیچ دین خاصی در کار نیست نیایشی است مشترک برای همه خداپرستان. آنان که به رستاخیز اعتقاد دارند و با دعایی جمعی و همگانی پایان میپذیرد

Pin It on Pinterest