خمر (الکل و مواد مخدر) در قرآن – مشکلات الکل و اعتیاد در ایران

خمر (الکل و مواد مخدر) در قرآن – مشکلات الکل و اعتیاد در ایران

در ویدیوی روبرو ریچارد برنسون میلیاردر مشهور انگلیسی که حضوری فعال در عرصه برخی مسائل اجتماعی دارد به عمق مسئله  بیشتر توجه دارد تا عموم مسلمانانی که از قرآن و قوانین رهایی بخش آن  آگاهی ندارند  او اشاره ای به ذات آزادی خواه بشر دارد که هر ممنوعه ای با خود جذابیتی به...
Golden Ratio

Golden Ratio

Golden Ratio from an artistic or agnostic point of view https://lookingfortruth.org/wp-content/uploads/2018/12/Why-is-1.618034-So-Important.mp4 Mecca, the oldest house of worship of one God, built before Mohammad or even Abraham, is in the Golden Ratio of Earth.  Was...

Pin It on Pinterest