پیش گفتار

آگهی تلویزیونی کامپیوتر اپل 1997

تقدیم به دیوانگان. عوضی ها. شورشیان. مشکل تراشان. سوزن های گرد در سوراخ های چهارگوش. به آنها که مسائل را طور دیگری میبینند و به آنها که برای وضع موجود ارزشی قائل نیستند. شما میتوانید آنها را نقل قول کنید. موافق یا مخالفشان باشید. بزرگ یا کوچکشان کنید ولی نمیتوانید حضورشان را منکر شوید. آنها تغییر را بوجود می آورند و بشریت را به جلو می .برند. در حالی که دیگران آنها را دیوانه می پندارند ما نبوغ را در آنها می بینیم زیرا فقط آنانی که آنقدر دیوانه اند که فکر میکنند میتوانند جهان را هم تغییر دهند آن را تغییر خواهند داد

Pin It on Pinterest