هرچه سنگه پای لنگه ۳ بهرام مشیری

هرچه سنگه پای لنگه ۳ بهرام مشیری

حدیث من از بهرام مشیری و زنجیر تعصب تعصب های ضد مذهبی هم چندان بهتر از تعصبهای مذهبی نیست. نمونه های خمرهای سرخ در کامبوج. انقلابات فرهنگی در چین و اتحاد جماهیر شوروی به عنوان تجارب علمی هم نهایتا به جنایات فراوان برای تسلط بر نیمی از جهان کشیده شدند و امروزه هم...

Pin It on Pinterest