خمر (الکل و مواد مخدر) در قرآن – مشکلات الکل و اعتیاد در ایران

خمر (الکل و مواد مخدر) در قرآن – مشکلات الکل و اعتیاد در ایران

در ویدیوی روبرو ریچارد برنسون میلیاردر مشهور انگلیسی که حضوری فعال در عرصه برخی مسائل اجتماعی دارد به عمق مسئله  بیشتر توجه دارد تا عموم مسلمانانی که از قرآن و قوانین رهایی بخش آن  آگاهی ندارند  او اشاره ای به ذات آزادی خواه بشر دارد که هر ممنوعه ای با خود جذابیتی به...

Pin It on Pinterest