هر چه سنگه. پای لنگه” 1 – زمامداری کارتر و حقوق بشر”

هر چه سنگه. پای لنگه” 1 – زمامداری کارتر و حقوق بشر”

در بحبوحه انقلاب 1357 جزوه ای 133 صفحه ای نیم قطعی منتشر شد که همه نیروهای مطرح سیاسی روز بر محتویات آن به دلایل مختلف سیاسی صحه گذاشتند. این جزوه کوچک تاثیرات فراوانی بر همه نیروهای سیاسی در ایران داشت و حتی خمینی را هم بر آن داشت که جهت خلع سلاح چپ ها از شعارهای ضد...

Pin It on Pinterest