چه باید کرد؟

چه باید کرد؟

طراحی  جامعه مدنی نوین بر اساس تحول از درون پیشنهادی در نظرگیری به جهت بازنویسی و بهبود با گفتاری نیکوتر و زبانی ساده تر بطوری که از دل (شما نیز) بر آید تا بر دل  نشیند و “دشمن را دوست کند” یا حمایت (حتی مشروط) و پخش تا اجرایی شدن. واقعیت اینکه در بلوغ 43...

Pin It on Pinterest