هرچه سنگه پای لنگه 2 – بختیار و دریافت کمک خارجی

هرچه سنگه پای لنگه 2 – بختیار و دریافت کمک خارجی

هدف نقش قبر  گذشته ها نیست بلکه آگاهی از حقایق و ارائه اسنادی کمیاب و گاها نایاب در ریشه یابی رفتار  رسانه هایی است که اکنون هژمونی اصلی رسانه های غیرحکومتی را در دست دارند. رسانه های وابسته به بیگانه به بزرگترین چالش در انجام تغییرات لازم تبدیل شده اند  مرحوم شاپور...

Pin It on Pinterest