!حدیثی” در باب حدیث”

!حدیثی” در باب حدیث”

برداشتی در توضیح و تفکیک حدیث    حدیث اگرچه به معنای سنتی آن نقل قول از پیامبر و ائمه است ولی همه ناپرهیزکارانی که به تاریخ اعتماد میکنند نیز با آن ممکن است گمراه شوند. هر بشر و تاریخدانی برداشت خود را مینویسد نه لزوما تاریخ که بیشتر ثبت روایت برندگان است و بهمین جهت...

Pin It on Pinterest