هر چه سنگه. پای لنگه” 4 -“تولدی دیگر” و حضور دوباره شجاع الدین شفا”

هر چه سنگه. پای لنگه” 4 -“تولدی دیگر” و حضور دوباره شجاع الدین شفا”

دانلود کتاب تولدی دیگر ایران کهن درآستانه هزاره ای نو. دکتر شجاع الدین شفا شجاع الدین شفا در خشمی ناشی از شکست در “تولدی دیگر” بجای نقد خود و هم فکران خود در دربار به نقد ادیان پرداخت و همه ادیان ابراهیمی را کپی ناقصی از “آئین ریشه ای” دین مانی...

Pin It on Pinterest