جامعه مدنی

جامعه مدنی

:”در یک جمله: “نهادهایی که بنیان و استخوان بندی اصلی جامعه را تشکیل داده و ارتباط دینامیکی بین حکام و شهروندان برقرار میکنند در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی کلماتی چون “زنده باد دشمن من” مدارا” مسامحه” دگراندیشان” حقوق...

Pin It on Pinterest