حجاب

حجاب

چرا حجاب اجباری هیچ مبنا و اساس قرآنی ندارد؟  زیرا قرآن بزرگ، پس از سوره حمد، در اولین جمله مفهوم خود، در بقره (2:2), خود را کتابی برای “پرهیزکاران” معرفی کرده و در هیچ کجای آن حق تحمیل آن را به دیگران, (ناپرهیزکاران) نداده، حتی گفته در دین اجباری نیست (لا...

Pin It on Pinterest