لواط:هم جنس گرایی و قوانین قرآنی

لواط:هم جنس گرایی و قوانین قرآنی

:همجنس گرایی اگر چه در قرآن همجنسگرایی عملی زشت و عملی ناشایست است که گفته شده خدا آنرا دوست ندارد و لوط هم به قوم خود فقط همان هشدار را میدهد ولی  با این وجود هیچگونه صحبتی از بد یا بیمار بودن اشخاص و یا مجازات لواط کاران وجود ندارد  به تفاوت عمل بد و زشت با اشخاص بد...

Pin It on Pinterest