کردار نیک – انجام کار نیک

کردار نیک – انجام کار نیک

در قرآن تنها شرط عملی ورود مومنان ( به خدا و رستاخیز) به بهشت  تمایز دررستگاری و عاقبت به خیری خداپرستان و باورمندان به کردار نیک (عمل الصالحات) است همچنین بیشترین بار در تعریف از عمل صالح در درجه اول غذا دادن به گرسنگان و دستگیری از نیازمندان (در درجه اول اقوام)...

Pin It on Pinterest