آری این چنین “است” برادر

آری این چنین “است” برادر

جوابی به سخنرانی و جزوه “آری اینچنین بود برادر”…از دکتر علی شریعتی دکتر شریعتی عزیز سلام: امیدوارم یه جورایی این پیام بهت یرسه. گفته شده در یک حالتی هستی شبیه حالت خواب و دیگه نه زمان برات مطرحه و نه مکان…ولی استفاده از متافور که در بیان منظور...

Pin It on Pinterest