هرچه سنگه پای لنگه” 4 – دکتر علی نیری”

هرچه سنگه پای لنگه” 4 – دکتر علی نیری”

پیشگفتار این پست اینترنتی شماره 4 از یک سری و در ادامه  “هر چه سنگه پای لنگه 1- .. زمامداری کارتر و حقوق بشر” و “هرچه سنگه پای لنگه- 2 بختیار و کمک خارجی” و “هرچه سنگه پای لنگه 3 شجاع الدین شفا” تنظیم شده است  هدف ترور شخصیت کسی...

Pin It on Pinterest