اولین کابینه پس از انقلاب مهندس بازرگان وزرایی داشت که هنوز پس از سالها بر دست پاکی و ایران دوستی انان نمیشه ایرادی گرفت. نویسنده این کتاب وزیر کشاورزی در دولت بازرگان بود که پس از نزدیک به چهار دهه به قصد خدمت به ایران امد و هرگز بازنگشت. قابل توجه است که در مسائل اعتقادی تکیه وی بر  قران بدون حدیث بشری در این کتاب بوده است و تفاوت قرآن و حدیث را بخوبی تفکیک کرده است
“هرکجا هست خدایا به سلامت دارش”

Pin It on Pinterest